Krst dospelého

Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského života tromi sviatosťami, ktoré tvoria jeden celok: krstom, birmovaním a Eucharistiou. Aby dospelý mohol byť pokrstený, vyžaduje sa, aby prejavil vôľu prijať krst, aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských povinnostiach a aby sa katechumenátom osvedčil v kresťanskom živote. (kán. 865 § 1)

Katechumenát

– Katechumenát je príprava dospelého na krst a ďalšie sviatosti uvedenia do kresťanského života tak, aby pokrstený mohol žiť plnohodným životom viery. Katechetická príprava korešponduje so štyrmi obdobiami, ktoré predchádzajú samotnému uvedeniu: predkatechumenát, katechumenát, obdobie očisťovania a mystagógia.

– Prijatiu do katechumenátu predchádza predkatechumenát, počas ktorého sa koná evanjelizácia. V nej sa ohlasuje tajomstvo trojjediného Boha, vysvetľuje evanjelium, osvojujú sa základy duchovného života a základné pravdy kresťanskej náuky.

– Katechumenát je dlhšie obdobie, ktoré sa začína obradom prijatia medzi katechumenov a je určené na plnú katechézu.

Katechéza pre katechumenov má byť vhodne rozvrhnutá, prispôsobená liturgickému roku, založená na sláveniach bohoslužby slova. Usiluje sa oboznámiť katechumena s článkami viery a prikázaniami, pomôcť mu spoznať tajomstvo spásy, naučiť sa modliť k Bohu, vyznávať vieru, zachovávať Kristovu vôľu a uskutočňovať lásku k blížnemu.

– Keďže dĺžka času primeraného pre katechumenát závisí tak od Božej milosti ako aj od rozličných okolností (spôsob usporiadania katechumenátu, počet katechistov, možnosti stretávania sa a podobne) je ju ťažké presne vopred stanoviť pre každého katechumena. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby katechumenát trval v rozmedzí dvoch rokov (v Komárne táto príprava trvá nateraz 6 mesiacov).

Krstný a birmovný rodič

– Dospelého človeka ku krstu sprevádza aspoň jeden krstný rodič. Vyberá si ho sám katechumen pre jeho dobré vlastnosti, pre dobrý príklad a ako priateľa. Jeho úlohou je ukázať katechumenovi život podľa evanjelia vo vlastnom živote i v spoločenskom styku, pomáhať pri poslednej príprave na sviatosť a po krste, aby vytrval vo viere a v kresťanskom živote.

– Krstný rodič sa zúčastňuje aspoň na poslednej etape katechumenátu a pri samom slávení krstu, aby svedčil o viere dospelého krstenca.

– Požadované vlastnosti krstného a birmovného rodiča sú: vek minimálne šestnásť rokov, nie je rodičom krstenca, je katolíkom, ktorý už prijal Eucharistiu a birmovanie a žije životom zodpovedajúcim kresťanskej viere (kán. 874).

______________________

Vstup do Katolíckej cirkvi

– Pokrstení kresťania, ktorí žiadajú aj prijatie do Katolíckej cirkvi, majú sa na tento vstup pripraviť katechetickým poučením a duchovnou prípravou.

– Katechéza má zahŕňať ucelenú náuku Katolíckej cirkvi a vysvetlenie rozdielov.

– Sviatosť krstu sa nemá opakovať. Nedovoľuje sa udeliť krst znova podmienečne, iba ak pretrvávajú vážne pochybnosti o jeho fakte či platnosti.

– Keďže prijatie dospelého do plného spoločenstva Katolíckej cirkvi znamená zároveň účasť na Eucharistii a jej prijímanie, tí, ktorí majú prekážku pre prijímanie Eucharistie (napr. žijú v neplatnom manželstve) nemôžu byť prijatí do plného spoločenstva Cirkvi, kým nepominie prekážka pre prijímanie Eucharistie.

– V prípade veriacich východných cirkvi (pravoslávnej) stačí zložiť vyznanie viery ako ho stanovila Katolícka cirkev. Členovia východných cirkví sa zaradzujú do gréckokatolíckej cirkvi, to znamená ponechávajú si svoj obrad.

– Dĺžka obdobia katechizácie nie je časovo vymedzená. Závisí od predchádzajúcich poznatkov kresťanskej viery, individuálneho prístupu a pripravenosti na vstup do Katolíckej cirkvi.