Sviatosť manželstva

– pre sobáš v našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden zo snúbencov mal trvalé bydlisko, alebo aspoň tri mesiace prechodné bydlisko, v Komárne (prípadne vo filiálke našej farnosti – Kava, Hliník, Vrbová nad Váhom. Farnosti Iža, Nová Stráž a jej filiálka Zlatná na Ostrove je v tomto roku tiež spravovaná z Komárna). Ak sú obaja z inej farnosti, je potrebná aspoň od jedného (obyčajne od nevesty), tzv. „licencia k sobášu“ – dovolenie k sobášu, od farára z farnosti odkiaľ dotyčný/á pochádza.

– Zarezervovanie termínu pre sobáš možno telefonicky, alebo osobne vo farskej kancelárii (pracovné dni od 8:00 do 12:00).

– V čase rezervácie termínu, je potrebné skontaktovať sa aj s kňazom (09…) a dohodnúť si prvé stretnutie, pri ktorom si určíme spôsob a formu predmanželskej náuky. Je dobré neodkladať to na poslednú chvíľu, bezprostredne pred sobášom budete mať určite iné starosti, preto nie je nič nezvyčajné absolvovať predmanželské náuky aj v 6 – 9 mesačnom predstihu ako je termín sobáša.

S čím potrebujete rátať 3 mesiace pred sobášom?

– Aspoň tri mesiace pred sobášom navštívte matriku (Matričný úrad, Župná 15, Komárno, 035/2851 299), kde vyplníte príslušné tlačivo (okrem klasických údajov o Vás a Vašich rodičoch – narodenia, bydlisko, … – budú od Vás na matrike požadovať v dotazníku aj rodné čísla Vašich svedkov sobáša). Toto tlačivo vyplnené na matričnom úrade, prineste na farský úrad, kde budete sobášení, upovedomte o tom aj kňaza, s ktorým o Vašom sobáši komunikujete.

– ten, kto nebol krstený v Komárne, nech tiež prinesie „veľký“ krstný list (formát A4), z farnosti, kde bol krstený (tento krstný list nesmie byť starší ako tri mesiace),

– trvalé bydlisko svedkov (úplná adresa vrátane PSČ),

– vdova/vdovec úmrtný list zosnulého manžela/manželky.