Krst dieťaťa

  • pre krst dieťaťa v našej farnosti je potrebné, aby aspoň jeden z rodičov mal trvalé bydlisko, alebo aspoň tri mesiace prechodné bydlisko v Komárne (prípadne vo filiálke našej farnosti – Kava, Hliník, Vrbová nad Váhom. Farnosti Iža, Nová Stráž a jej filiálka Zlatná na Ostrove je v tomto roku tiež spravovaná z Komárna). Ak sú rodičia z inej farnosti, je potrebná tzv. „licencia ku krstu“ – dovolenie ku krstu, od farára z farnosti kde žijú.
  • kňaz je povinný náležite poučiť rodičov a krstných rodičov o význame tejto sviatosti a záväzkoch, ktoré s ňou súvisia. Preto máme na fare krstnú prípravu, ktorú si treba osobne dohodnúť s kňazom. 

Je vhodné, aby sa rodičia mohli sústredene venovať tejto príprave; preto prosíme, nech požiadajú niekoho známeho, aby sa na cca 60 – 90 minút, počas prípravy, postaral o ich dieťa. Je dobré neodkladať prípravu na poslednú chvíľu, krstnú prípravu môžu rodičia absolvovať ešte aj pred narodením dieťaťa.

  • cirkevné právo o krstnom rodičovi hovorí, že musí byť schopný a mať úmysel pomáhať krstenému pri uvádzaní do kresťanského života. Pomáhať mu, aby viedol kresťanský život primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia. Je potrebné, aby krstný rodič zavŕšil 16-ty rok života, aby bol katolík, ktorý prijal sviatosť Eucharistie a birmovania a viedol život primeraný viere a úlohe, ku ktorej sa zaväzuje. To predpokladá:
  1. – v prípade, že žije v manželstve, je to sviatostné manželstvo,
  2. – ak je rozvedený/á má písomné dovolenie pristupovať k sviatostiam,
  3. – ak je slobodný/á, nežiť v spoločnej domácnosti so svojou priateľkou/priateľom.

Ak osoba momentálne nespĺňa požiadavky, ktoré sú v katolíckej cirkvi vyžadované od krstného rodiča, môže pri krste figurovať ako „svedok krstu“.

  • krstíme každú nedeľu o 10:00 hod.