Miništranti farnosti

Slovo “miništrant” pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.
Miništranti sú chlapci, muži vybratí spomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.
– Čas miništrantských strenutí: posledná streda v mesiaci od 16:00 – 17:30 hod.
– Hlavný miništrant: Filip SZӦLLŐSI
– Kontakt: 0950 695 600, em@il: fifofilipkn@gmail.com

Nováčikovia: Matúš BOLEMANT, Šimon BOLEMANT, Emanuel BARUSZ, Damián ANOVČIN, Marcel NAGY, Braňo ČÉRY, Robo TRIFUNOVIČ I. stupeň – “Sprievodcovia” dosiahli:  (formačný materiál k zloženiu skúšky – link)  Filip SZӦLLŐSI, Martin SZӦLLŐSI II. stupeň – “Libriféri” dosiahli: (formačný materiál k zloženiu skúšky – link) – III. stupeň – “Ceremonári” dosiahli: …

 V sobotu, 18. februára 2017 sme traja miništranti našej farnosti pod vedením pána kaplána Rudolfa Kopinca absolvovali výlet do malej dedinky s názvom Trstice. Boli sme tam z dôvodu návštevy bývalého pána dekana našej farnosti, vdp. Ladislava Eleka. Privítal nás vo svojom novom pôsobisku, na …

Koncom minulého mesiaca sa na fare sa uskutočnilo stretnutie miništrantov farnosti. Hlavným predmetom stretnutia bola voľba hlavného miništranta, nakoľko doterajšiemu hlavnému miništrantovi Bélovi Cservenkovi,  jeho “funkčné obdobie” uplynulo. Ako voľba ukázala, nastal čas podať žezlo novému hlavnému miništrantovi, ktorým sa stal  Filip Szöllősi. Bélovi ďakujeme za jeho …

Hlavný miništrant – postava, ktorej význam je nezanedbateľný, volený tajným hlasovaním samotnými miništrantmi farnosti. Je ceremonárom každej väčšej liturgickej slávnosti. Do sakristie prichádza prvý a odchádza z nej posledný. Pozná miništrantov, vie v čom im je potrebné pomôcť, všíma si nových, vie dohovoriť aj starším. …

V čase od 18. – 24. júla 2016 som sa zúčastnil celoslovenského miništrantského tábora Tymian 2016. Každý ročník tábora je zameraný na nejakú tému (napr.: Hrdinovia z Valdocca 2015, Benediktíni 2014, Metodov odkaz 2013). Na 19. ročník tábora bola zvolená téma “Tarzícius” ako “Miništrant v službách …

Tak ako každý mesiac, aj táto posledná streda mesiaca patrila miništrantskému stretnutiu. Tentoraz nás nečakalo nič menšie, ako je voľba hlavného miništranta na nasledujúce obdobie. Stretli sme sa na fare, v knižnici, kde sme spolu zasadli za jeden stôl. Voľby sa nás zúčastnilo 7, čím …

Štyria miništranti našej farnosti, dostali ako odmenu za ich umiestnenie v miništrantskej súťaži, ponuku miništrovať priamo s otcom arcibiskupom. Viac o tom sa dočítate v tomto príspevku jedného z nich. Včera (24.3.2016) sme sa 4 miništranti, Béla, Filip, Emanuel a Martin, zúčastnili na sv. omši svätenia …

  KONEČNÉ BODOVANIE MINIŠTRANTSKEJ SÚŤAŽE NÁJDETE TU – link AKTUÁLNA DOCHÁDZKA V MINIŠTROVANÍ JE TU – link  

Od 4.10.2015 máme nového hlavného miništranta! Biely dym síce pri voľbe nebol, ale ináč prebehlo všetko ako má Po Viktorovi Molnárovi a Attilovi Sebestyénovi sa ním stal v druhom kole tajného hlasovania miništrantov Béla Cservenka. Táto služba mu bude zverená do Veľkej noci 2016. Slovo …

28. 6. 2015 sa uskutočnil miništrantský pingpongový turnaj, ktorým sme zakončili tento školský rok. Na prvých miestach sa umiestnili Viktor Molnár (1), Matúš Bolemant (2) a Andrej Jankovič (3). Andrej pre nás zabezpečil aj priestory CVČ. kde sa turnaj odohral, za čo mu pekne ďakujeme. …