Farské oznamy

    7. – 14. apríl 2024

**        Dnes (v nedeľu) pri sv. omšiach bude zbierka na potreby farnosti.

**        Dnešná nedeľa má názov Nedeľa Božieho milosrdenstva. Po sv. omši o 9.00 bude agapé a farská káva ako na prvú nedeľu.

**         Kto si dnes pri verejnom vystavení uctí obraz Božieho milosrdenstva, splní zvyčajné podmienky, pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožné zvolanie vzývajúce Božie milosrdenstvo, môže získať úplne odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

**        V pondelok máme slávnosť Zvestovania Pána (presunutá z 25. marca). Sv.omša bude večer o 18:00 hod. v kostole sv. Rozálie.

**        V piatok o 17.00 v kostole sv. Rozálie bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

**        Katolícke biblické dielo v spolupráci s RKCMBF Univerzity Komenského a ABÚ TT opäť organizuje Kurz lektorov. Bude sa konať 13. apríla 2024 (v sobotu), začne sa svätou omšou o 8:30 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, po ktorej sa všetci účastníci presunú na Arcibiskupský úrad. Viac informácií si môžu záujemcovia prečítať na plagáte alebo sa informovať cez mail kurzlektorov@abu.sk.

**        Tento týždeň prispeli darcovia na opravu Baziliky sv. Ondreja sumou 185.- EUR (od začiatku roka 2024 je to 1.478,- EUR). Zariadenie novej nemocničnej kaplnky tento týždeň dobrodinci podporili sumou 10,- Eur (od začiatku roka 2024 je to 2.703,- EUR). Pán Boh zaplať za milodary!

__________

**        V Kaplnke sv. Anny je v 24 hodinová adorácia od štvrtka 15:00 hod. do piatku 15:00 hod. Využite možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom.

**        Svojimi 2 % z dane môžete podporiť Združenie svätého Ondreja v Komárne! Potrebné tlačivá nájdete vzadu za lavicami.

HIRDETÉSEK  2024.  április 7 – 14.  

**        A szentmisék után lesz az elsővasárnapi gyűjtés a plébánia szükségleteire.

**        Ma az Isteni Irgalmasság vasárnapján teljes búcsú nyerhető, ha az Isteni Irgalmasság nyilvános kihelyezett képénél elimádkozzuk a Miatyánkot, Hiszekegyet és hozzáteszünk egy ájtatos imát az irgalmas Jézushoz.

**        Hétfőn tartjuk Gyümölcsoltó Boldogasszony (Urunk születésének hírüladása) főünnepének liturgikus ünneplését (a húsvét miatt márc. 25-ről áthelyezett ünnep).

**        Pénteken 17.00 órára szeretettel várjuk a bérmálkozókat és szüleiket megbeszélésre a plébániára. Majd 18.00 órakor kezdődik a Szent András templomban a családmise. Szeretettel várjuk a bérmálkozókat és családokat!

**        A héten a Szent András-bazilika javítására felajánlott adományok összege 185,- EUR (az év kezdete óta 1.478,- EUR). A kápolna berendezésére felajánlott adomány e héten 10,-Eur. (az év kezdete óta 2.703,- EUR).  Isten fizesse meg adományaikat!

_________________

**        A hétköznapi esti szentmisék hétfőtől péntekig a Szent Anna kápolnában lesznek.

**        A Szent Anna kápolnában csütörtök 15:00-tól péntek 15:00-ig folytatjuk a 24 órás szentségimádást. Használjuk ki az Úr Jézussal való találkozás lehetőségét.

**        Adója 2%-ával támogathatja a Komáromi Szent András Társulást! A szükséges nyomtatványokat megtalálják hátul a padok mögött.