ČAS PRE BOHA

( Alebo :  AKO SA MODLIŤ SRDCOM ) ( Recenzia )

Do ruky sa mi dostala jedna zaujímavá knižka od JACQUESa PHILIPPEho, ktorá vyšla
v slovenskom preklade 
vo vydavateľstve SERAFÍN. Je v nej veľa zaujímavých myšlienok
a tipov pre praktický modlitbový život 
kresťana, a pre kvalinejšie budovanie vzťahu
s milujúcim Bohom. Je písaná pomerne ľahkým, ľahko zrozumi
teľným jazykom. Keďže
nie je veľmi veľká, pomerne rýchlo ju možno prečítať. Je výborným čítaním 
pred spaním,
alebo na nedeľné popludnia.

Tu podávam niekoľko výberov z nej :

( str. 5 ) :

”  V západnej katolíckej tradícii sa pod modlitbou srdcom rozumie taká forma modlitby,
pri ktorej sa človek 
sám a v tichu postaví na dlhší alebo kratší čas pred Boha, aby s ním
nadviazal dôverné spojenie v láske. 
Modliť sa srdcom, čiže pravidelne používať túto
formu modlitby, považujú všetci duchpovní učitelia 
za prvoradý  a nevyhnutný prostrie-
dok na to, aby človek dospel k opravdivému kresťanskému životu, 
aby poznal a miloval
Bohaa dokázal odpovedať na jeho povolanuie ku svätosti, s ktorým sa Pán obracia
na každého. … “

(str. 11 ) :

” … Viera a dôvera – základné kamene modlitby srdcom

Prvým a najzákladnejším predpokladom je postoj viery. Ako bude mať ešte príležitosť
pripomenúť, kontem
platívny život predstavuje určitý boj a hlavnou zbraňou v ňom
je viera. Viera je schopnosť, ktorou sa veriaci 
človek v živote riadi na základe slova
Pánovho, ktorý nemôže klamať, a nie na základe dojmov, predsudkov 
alebo názorov
svojho prostredia. Takto chápaná čnosť viery je základným kameňom modlitby srdcom;
preja
vuje sa niekoľkými postojmi. “

( str. 12 ):

” … Viera v plodnosť kontemplatívneho života

Ak nás Pán volá ku kontemplatívnej modlitbe, znamená to, že takýto život je pre nás
prameňom nesmierneho 
dobra. Vnútorne ná pretvára, posvätcuje a uzdravuje, pomáha
nám poznávať a milovať Boha; robí nás horlivými 
a veľkodušnými v láske k blížnemu.
Kto nastúpi na túto cestu, môže si byť absolútne istý, že odkedy sa jej bude 
verne
pridržiavať, dostane toto všetko, ba ešte viac. …”

V časti OBSAH na str. 94 v oddiele V. :

” V. NIEKTORÉ METÓDY MODLITBY SRDCOM

1. Úvod ……………………………………………………………………… 73

2. Meditácia………………………………………………………………. 74

3. ” Ježišova modlitba ” …………………………………………….. 75

4. Ruženec…………………………………………………………………. 79

5. Ako reagovať na určité ťažkosti  …………………………….  80

… “

Knihu veľmi odporúčam veriacim všetkých vekových kategórií. Hlavne tým, ktorí
cítia, že sú so svojím preží
vaním svojej viery a vo svojom vzťahu k Bohu nespokojní,
a chceli by sa zlepšiť.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*