O knižke VERIŤ ČI NEVERIŤ

( Knižka je prvá z edície CESTA K PRAVDE )
Život kresťana sa má zakladať na žití Evanjelia. Vieme, že súčasťou takéhoto života je aj poznanie učenia Cirkvi.  Aby sme mali lepší prehľad o podstatných pravdách, ktoré nám Boh predkladá skrze Cirkev, vyžaduje sa aj štúdium, poznávanie učenia Cirkvi. Na to je veľmi vhodné zároveň čítanie knižiek z edície CESTA K PRAVDE. 
Prosím, nahliadnite so mnou do prvej knižky z tejto edície. Prečítajte si niektoré pasáže z knižky VERIŤ ČI NEVERIŤ. Nech sa páči :
Na strane č. 5  : ”  PREDHOVOR
Pätnásť zväzkov seriálu ” Cesta k Pravde” obsahuje náboženskú náuku, tak ako ju možno predkladať stredoškolákom alebo dospelým, ktorí ju túžia spoznať, alebo si chcú prehĺbiť vedomosti z náboženstva na tejto úrovni. Sú v ňom obsiahnuté hlavné pravdy z oblasti kresťanskej apologetiky, vierouky, morálky, sviatostnej liturgie, pokoncilového chápania života v kresťanských spoločenstvách  a z asketiky.
Seriál vznikal na Slovensku počas dvadsiatichpiatich rokov a postupne vychádzal v samizdatovej podobe od roku 1966. Bol niekoľko krát prepracovaný, aby zodpovedal príslušným dobovým dokumentom, pripomienkam cenzorov i skúsenostiam získaným katechizáciou.
Prvé tri zväzky vyšli v SÚSCM v Ríme, v nich autor dostal aj pseudonym, “V.I.FORGAN”, pod ktorým vychádza seriál tlačou v SSV v Trnave ( r. 1990 ) s príslušným rehoľným a cirkevným schválením.
Seriál môže poslúžiť katechétom pri vyučovaní náboženstva na stredných školách, pri katechizovaní dospelých v skupinách alebo pri dopĺňovaní  vedomostí samoštúdiom. V súčasnosti sa v značnom počte hlásia dospelí, ktorí si túžia usporiadať svoje manželstvo, prijať v dospelosti krst, sväté prijímanie alebo sviatosť birmovania. V priebehu 6 – 12 mesiacov, pri usmerňovaní  kňazom alebo  vzdelaným katechétom, môžu prebrať z tohto seriálu celý obsah kresťanskej náuky. U začiatočníkov, ktorí nepoznajú vôbec alebo len povrchne katechizmus, treba postupovať podľa poradia, nakoľko jednotlivé zväzky na seba logicky a obsahovo nadväzujú. Ostatní, nábožensky vzdelaní, môžu čítať jednotlivé zväzky v ľubovoľnom poradí podľa záujmu, lebo každá časť tvorí jeden uzavretý celok.
Okrem katechizácie možno zväzky VIII – XV použiť ako materiál, vhodný na prednášky pre monotematické duchovné cvičenia alebo duchuvné obnovy, prípadne pre ľudové misie vo farnosti.
Posledná redakcia bola robená v samizdatovom vydaní v rokoch 1988 – 1989. Podľa nej bolo pripravené aj toto knižné vydanie.  … “
Na strane č. 10 :
” … Rozumom sa teda dozvieme oveľa viac, dôkladnejšie a uspokojivejšie ako cestou zmyslov. Rozumové poznanie uprednostňujeme aj pred poznaním zmyslovým. Ak je v rozpore poznatok poznaný cestou zmyslov s poznatkom získaným rozumom, pravdu dávame rozumu.
Nie všetkosa však dá poznať rozumom a zmyslami. Aspoň nie priamo. Okrem zmyslového a rozumového poznávania používame aj tretí spôsob, a to poznávanie cestou viery čiže prostredníctvom autority. Väčšinu našich poznatkov sme získali touto treťou cestou. … “
Na strane č. 70 :
” Z doterajších príkladov jasne môžeš vidieť, že ateizmus, popieranie Boha, nie je pravým dielom vedy. Čie je to dielo? Filozofie. Vymysleli ho tí filozofi, ktorí prirodzené zákony pokladali za dostačujúce na vysvetlenie vážnych svetových záhad a zažmúrili oči pred každým veľkým problémom. Zákony sice veľa vysvetlia, ale jedno nie! Kto je pôvodcom týchto zákonov a kto mal tú úžasnú silu, že mohol predpisovať zákony platné pre celý svet ?
Musíme dať pravdu L. EOTVOSOVI: ” Všetka ľudská múdrosť vedie nanajvýš potiaľ, že rozum má zvrchovanú vládu nad našou mysľou, náboženstvo však tým, že sa obracia súčasne na ducha a na myseľ, uvádza oboje do súladu. Preto môže náboženstvo úplne nahradiť filozofiu a my môžeme nájsť medzi najjednoduchšími kresťanmi zaiste častejšie príklady sebaovládania a nezlomnej pevnosti ako medzi stoickými hrdinami. Filozofia však nikdy nemôže nahradiť náboženstvo. ” ( Myšlienky s. 11 ) ” Práve vynikajúci ľudia potrebujú náboženstvo, lebo oni cítia úzke hranice nášho ľudského ducha. ( s. 12 )  …. “
Pre lepšiu orientáciu pridávam ešte Obsah s kapitolami  a označením strán :
”      Predhovor …………………………………………………………………..5
I.    O PROSTRIEDKOCH, KTORÉ VEDÚ K POZNANIU PRAVDY ……9
II.  EXISTUJE BOH ? …………………………………………………………..15
III.  JE BOH SVORITEĽOM SVETA ?……………………………………….24
IV.  EXISTUJE ĽUDSKÁ DUŠA ? …………………………………………….27
V.   AKÝ VESMÍR STVORIL BOH ? ………………………………………….34
VI.  EXISTUJE POSMRTNÝ ŽIVOT ? ……………………………………….43
VII. EXISTUJE NEBO A PEKLO ? ……………………………………………49
VIII. NAČO ŽIJEME ? …………………………………………………………..54
…. “
Celú edíciu bolo možné zakúpiť v katolíckych kníhkupectvách. Momentálne je možné si jednotlivé knižky požičať vo katolíckej farskej knižnici na farskom úrade na Palatínovej ulici.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*