Stretnutie lektorov – september

jesus_teachingJežiš prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstalaby čítal.

(Lk 4, 16)

Je veľkým darom môcť “prepožičať” svoj hlas Božiemu slovu. Toto SLOVO má moc meniť naše životy i životy jeho poslucháčov. Ako lektori sa niektorí pretĺkame  úskaliami trémy, vystupovania pred veľkým množstvom ľudí, z ktorých mnohých poznáme a oni poznajú nás. Ako je možné dostatočne sa odosobniť od vnútorného tlaku, strachu z pomýlenia sa, vlastných nedostatkov?

VŠETKO CHCE SVOJ ČAS! A sú jedine dve cesty… – utiecť, nechať to tak… – alebo úplne, so všetkou pokorou a dôverou zahľadieť sa na Toho, koho slovo čítame. Uvoľniť sa, pohrúžiť sa viac do textu a jeho zmyslu, než hľadieť na to ako JA vyzerám. Je nevyhnutné odovzdať svoje srdce Kristovi a pokorne, s veľkou láskou, presvedčením a dôverou čítať to, čo Boh vyslovil skrze ľudí a pre ľudí. Čím viac budem čítať, čítať a čítať, tým skôr bude moje slovo zaznievať dostatočne jasne, nahlas, pokojne a s celkovým úžitkom pre počúvajúcich i čítajúceho.

Utorok, 27. 9. 2016, sme sa už tretíkrát stretli lektori našej farnosti. Témou stretnutia boli liturgické knihy a postoje. Lektor Božieho slova má byť odborníkom na to, čo a kedy sa číta. Nemá pasívne a so strachom očakávať, či mu v liturgickej knihe správne nastavia iní to, čo si on doma pripravil.

Pred svätou omšou lektor vstupuje do sakristie, aby si pripravený text lekcie (čítania) ešte raz-dvakrát nahlas prečítal. Hlavnou pomôckou je mu direktórium (nachádza sa v sakristii každého kostola), kde je na každý deň zaznačené z akej knihy a na akej strane sa bude v daný deň čítanie čítať.

Na stretnutí sme si v krátkosti predstavili liturgický rok a jeho tri cykly nedeľných čítaní – A, B, C. V týždni sa v nepárnych rokoch (2015, 2017, 2019, …) stretneme s čítaniami okruhu I. a v párnych rokoch (2016, 2018, 2020, …) zase s čítaniami okruhu II. Rovnako je tak usporiadaná aj kniha spoločných modlitieb veriacich (prosieb) –  prvý zväzok obsahuje adventné, vianočné, pôstne a veľkonočné obdobie, druhý zväzok zahŕňa cezročné obdobie.

Podrobnejšie o liturgickom roku pojednáva táto prezentácia – link.

Naša farnosť chce byť skupinou, zhromaždením učeníkov, ktorí verne a pozorne načúvajú slovám svojho Božského učiteľa – Ježiša Krista. Nerobíme nič svojvoľne, ale v zhode s Tradíciou a s učením učiteľského úradu Cirkvi. Pripájame sa tak k zástupom verných učeníkom, vyznavačov, mučeníkov, svätcov, ktorí verne Pána nasledovali a svoju skúsenosť odovzdávajú skrze Kristovu Cirkev aj nám.

V závere stretnutia lektorov sme sa rozprávali aj o liturgickom obrade uvedenia do služby lektora vo farnosti. Budeme naďalej uvažovať o hodnote Božieho požehnania, ktoré sa nám ponúka v Cirkvi pre zverenú službu. Ak dozreje čas a uvažovanie v modlitbe zrodí v nás túžbu po prijatí tohto nesmierneho daru, dohodneme sa na presnom termíne tohto obradu, ktorý je pomocou pre poslanie vyplývajúce z nášho krstného i birmovného povolania. Nebojme sa toho, čo si o nás budú myslieť iní, nebojme sa tohoto záväzku pre Krista! Nech nám záleží jedine na tom, čo si o nás myslí náš Pán, ktorému sme uverili…

Nasledujúce stretnutie lektorov bude štvrtok, 15. decembra 2016, od 18:00 – 19:00 hod

Leave a comment

Your email address will not be published.


*